Smart Grids of Slimme Netwerken zijn rendabel

De aanleg van intelligente elektriciteitsnetten (‘smart grids’) zijn economisch rendabel, ongeacht welk klimaatbeleid wordt gevoerd. Dit is de conclusie uit een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) die CE Delft en KEMA in opdracht van Economische Zaken hebben uitgevoerd.

 

 

 

Positief saldo

In de MKBA zijn verschillende energiescenario’s tot 2050 doorgerekend. Het in gebruik nemen van intelligente netten leidt tot lagere elektriciteitsprijzen voor consumenten en bedrijven in bijna elk denkbaar scenario. Voornaamste verklaring is dat een te verwachten gedragsverandering van gebruikers als gevolg van variabele energietarieven en kostenbesparing in de netaanleg en elektriciteitsproductie. Ook blijkt dat een scenario met smart grids, maar zonder klimaatbeleid leidt tot een positief saldo. Netbeheer Nederland zegt in een reactie dit beeld te herkennen. Wel nieuw is dat het saldo positief is onafhankelijk welk beleid wordt gekozen. Binnen de analyse zijn alle kosten en baten van de intelligente netten inzichtelijk gemaakt, ongedacht wie de kosten draagt. 

Smart grid principe

Binnen een intelligent net is door middel van ICT tweerichtingsverkeer mogelijk op het elektriciteitsnet. Zo kan energie uit PV-panelen worden teruggeleverd aan het net. Ook kunnen apparaten makkelijker aan en uit gezet worden op momenten wanneer de energieprijs laag is. Doordat vraag en aanbod in de energienetten beter op elkaar is aangepast, leidt dit tot minder CO2-uitstoot.

Nieuwegein

HavenLand is intensief betrokken bij het ontwerp, inrichting en evaluatie van een Smart Grid in Nieuwegein. Op een bedrijventerrein werken diverse bedrijven met elkaar samen. Zij combineren hun mogelijkheden ten aanzien van productie, opslag en gebruik van duurzaam opgewekte elektriciteit. Ook binnen Europa heerst er enthousiasme voor ‘smart grids’, die zou leiden tot nieuwe banen.

Sfeerbeeld Sfeerbeeld: golven.